Info til foreninger
Del

Referat fra kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 d. 06.03.2023

Referat fra generalforsamlingen i JHF Kreds 3

Mandag d. 6. marts i Aulum Fritidscenter

Formand Per Skovgård bød velkommen til kredsgeneralforsamlingen. Speciel velkomst til Palle Bækby, Jan Kampman og Anker Nielsen fra JHF og DHF.

Kredssekretær Agner Lund konstaterede efter foreningsnavneopråb, at der var mødt 14 foreninger op til kredsgeneralforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Jan Juul Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:

Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i Kreds 3

Bestyrelsen havde i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank besluttet at dele hædersbevisningen op i 2 portioner af 5.000 kr. Rækker Mølle Håndbold og Højmark GF modtog priserne.

Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank og formand Per Skovgaard stod for prisuddelingen.

Her er det Højmark GF, der får overrakt de 5.000 kr. fra Ringkjøbing Landbobank

Her er det Rækker Mølle Håndbold, der får overrakt de 5.000 kr. fra Ringkjøbing Landbobank

Kåring af årets leder i Kreds 3

Jimmy Strøm Larsen fra Ikast FS blev kåret som årets leder i Kreds 3.

Jimmy Strøm Larsen får overrakt prisen som årets leder i Kreds 3 af formand Per Skovgaard

Kåring af årets talentdommer samt årets dommer i Kreds 3

Yasmin Buhmann Nielsen fra Tarm blev kåret til årets talentdommer.

Yasmin Buhmann Nielsen modtager pokalen som årets talentdommer af DU medlem Poul Simonsen

Kåring af årets dommer i Kreds 3

Bjarne Jakobsen fra Holstebro blev kåret til årets dommer

Bjarne Jakobsen modtager pokalen som årets dommer fra DU formand Bjarne Mikkelsen

3. Formandens beretning til godkendelse.

Formand Per Skovgaard uddybede den skriftlige beretning.

Det er meget specielt, at det i år er den sidste beretning i Kreds 3. Den nye struktur betyder, at vi nu siger farvel til kredsene og velkommen til en ny struktur, hvor vi indgår i region midt (Dansk Håndbold Midt). Det vil selvfølgelig også komme til at betyde forandringer fra foreningerne. PS ser frem til konstruktiv dialog og et godt samarbejde med foreningerne under den nye struktur.

Vi har 250 flere spillere i kredsen, end vi havde i forrige sæson. Det er glædeligt.

Antallet af dommere er fastholdt, da der er uddannet nye. Det er også rigtig godt.

Tal fra idrættens analyseinstitut viser at forenings- og holdidræt er under tilbagegang, og idrætsudøvere pendler meget mellem forskellige aktiviteter.

Det stiller store krav til det produkt, som vi tilbyder inden for håndbolden. Er vores turneringsformer fx gode nok til nutidens brugere? Og hvad med dommer- og uddannelsesstrukturen, kræver det også fornyelse?

PS gennemgik derefter baggrunden for og indholdet af den nye struktur under DH (Dansk Håndbold).

4 medlemmer af den nuværende kredsbestyrelse i Kreds 3 indgår i den nye regionsbestyrelse i Dansk Håndbold Midt, herunder Per Skovgaard som ny formand.

Sluttede med at takke kontorpersonalet for indsatsen og bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev derefter godkendt af forsamlingen.

4. Udvalgenes beretning til orientering

a) Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg uddybede sin skriftlige beretning.

Dejligt at vi har kunnet afvikle en hel turnering uden afbrydelser pga. Corona.

Gennemgik konklusionerne fra det udvalgsarbejde, der er foregået, med det formål at undersøge en bedre rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Kvalifikationsturneringen blev fint afviklet, også mht. forudgående seedninger.

Omtalte de forskellige afsluttende stævner, der afvikles i den kommende tid.

Afsluttede med at sige tak for indsatsen til alle der har været med i kredsens TU her de sidste år.

b) Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjarne Mikkelsen uddybede sin skriftlige beretning.

Der er uddannet 6 nye aktive dommere.

Opfordrede foreningerne til at sende folk på kortbane dommerkursus. Det kan også være en indledning og motivation til at tage et rigtigt dommerkursus efterfølgende.

Gav udtryk for at der generelt er en god tone mellem spillere, trænere og dommere. Men vigtigt at klubberne slår ned på de få, der ikke kan finde ud af dette!

En stor tak for indsatsen til alle dommere for den store indsats og fleksibilitet, og en speciel tak fil kredskontoret, specielt Jens Henriksen for stor hjælp og støtte i det arbejde som Bjarne har udført som dommerudvalgsformand.

Også tak til kredsbestyrelsen og dommerudvalget for et rigtig godt samarbejde.

c) Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

Erik Møller kunne uddybe sin beretning med at fortælle, at der har været ca. 450 på kurser i kredsen i det forløbne år.

Også tak til Skjern Håndbold og TTH Holstebro for samarbejdet med kursusafvikling.

Tror at kursusafviklingen bliver ligeså god og nem at gå til under den nye struktur. Medlemmerne i det nuværende kredsuddannelsesudvalg indgår i det nye regionsudvalg.

Tak for samarbejdet med kredskontoret, konsulenten (stor ros til Andreas) samt kredsbestyrelsen.

d) Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg takkede de garvede medlemmer af udvalget for et rigtig fint stykke arbejde. Tak for indsatsen gennem mange år. Der bliver også mulighed for at byde ind med arbejde i ad-hoc udvalg i den nye region.

Omtalte børnestævnerne, der har kørt rigtig godt. Medaljestævne her den kommende lørdag. Håber at alle har fået bestilt medaljer. Det kan nås endnu, hvis det gøres nu.

Den 23. og 24. marts 2023 er der overnatningsstævne i Mejrup. Her skal der også afprøves en ny boldstørrelse i U8.

e) Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjørn Sommer omtalte det pres, der ligger på nutidens unge elitespillere.

Spændende hvordan det nye talentarbejde skal fungere under den nye struktur?

Arbejdet med at udarbejde indhold og struktur for dette foregår i øjeblikket. Vigtigt at der kommer fart på processen, så spillere, trænere og udvalg kender indholdet.

Takkede også alle for et godt samarbejde gennem det sidste år.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kredskasserer Brian Rasmussen fremlagde regnskabet. Det viste et overskud på 5.488 kr. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2022 kr.1.009.932.

Der blev fra Holstebro H90 stillet spørgsmål angående egenkapitalens størrelse i de to kredse, som vi skal slås sammen med. BR oplyste, at den var på cirka samme niveau som Kreds 3’s, men tallene foreligger ikke endelig endnu.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

6. Udviklingskonsulentens orientering.

Andreas omtalte de udfordringer – set fra konsulentside - vi står med her forud for overgangen til den nye struktur.

Opfordrede alle foreningerne til at huske at få talt alle medlemmer med. Det betyder meget fx for tilskud og sponsorstøtte.

Omtalte en række tilbud, som foreningerne kan gøre brug af.

Uddelte plakater med QR koder, hvor der fx kan scannes ideer til træningens indhold.

Håndboldkaravanen kommer også til at køre i 2023.

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

8. Valg til kredsbestyrelsen: 

Valg af Formand.

Per Skovgaard blev genvalgt.

Valg af Dommerudvalgsformand.

Bjarne Mikkelsen blev genvalgt.

Valg af Børne-og Ungeudvalgsformand.

Stadig vakant, men Gitte Højbjerg varetager funktionen i den kommende periode.

9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde onsdag d. 25. august 2021 i Hammel Idrætscenter.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege de 5 medlemmer, der skal deltage.

10. Valg af Revisor (Magne Galsgaard modtager genvalg)

Magne Galsgaard blev genvalgt.

11. Valg af Revisorsuppleant (Jacob Jæger Pagh – modtager genvalg).

Jacob Jæger Pagh blev genvalgt.

12. Eventuelt

Andreas Kaarsholm fik ordet. Gav et lille historisk tilbageblik.

Derefter fik Per Skovgaard igen ordet.

Han uddelte JHF´s sølvnål til Bent Vincent fra Holstebro H90 som anerkendelse for hans store arbejde gennem mere end 30 år.

Per Skovgaard afsluttede derefter den sidste kredsgeneralforsamling i Kreds 3.

Takkede alle for fremmødet og dirigenten for god ledelse af mødet.

Bent Vincent fra Holstebro H90 blev efter mange års virke inden for håndbolden tildelt JHF's sølvnål.

Vælg forbund

Luk