Liga & 1. division
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Santander Cup

Santander Cup starter i de lokale kredse/forbund/region og overgår til DHF fra ottendelsfinalerne og frem til finalearrangementet, som arrangeres af Divisionsforeningen.

DHF forestår lodtrækningen til ottendedels-, kvartfinaler samt Final4 i samarbejde med Divisionforeningen.

I ottendedelsfinalerne er der seedning i 2 lag ud fra holdenes placering i den seneste afsluttede ordinære turnering. 

Ottendedels- og kvartfinaler skal som udgangspunkt afvikles i perioden fra august til november. Dette kan dog afvige med udgangspunkt i turneringskalenderen. 

Final4 skal være afviklet inden udgangen af marts måned det følgende år.

Se propositionerne nedenfor

 

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

 

§ 1 

Landspokalturneringen 

Generelle bestemmelser 

Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække. Turneringen kan benævnes DHF’s Landspokalturnering eller kan række for række benævnes med et sponsornavn efterfulgt af -Cup.

 

1.1  

I turneringen kan alle foreninger under DHF deltage med sit førstehold for henholdsvis damer og herrer.

Hvis en forenings førstehold udgår af den ordinære turnering, ophører holdets deltagelse i den løbende landspokalturnering også.

Foreninger, der på anmeldelsestidspunktet med deres førstehold deltager i et holdfællesskab, kan kun deltage med dette. Ophører holdfællesskabet under en løbende landspokalturnering, kan det højst rangerende hold fortsætte deltagelsen. Hvis dette hold afslår deltagelse, overtager det dernæst bedst rangerende hold denne ret.

     
 1.2    I hver række spilles om en erindringspokal til ejendom. Spillerne på det vindende hold tildeles derudover DHF´s guldmedaljer med inskriptionen ”Vinder af LP” Spillerne på det modsatte hold tildeles DHF´s sølvmedaljer med inskriptionen "Nr. 2 LP" – for begge holds vedkommende i et antal af 25 stk. Medaljerne kan fordeles efter foreningens afgørelse.
     
 1.3    

Eget distriktsforbund/region tilmelder hvert år automatisk alle foreninger i Liga til og med øverste lokalrække med et hold til den kommende pokalturnering. Dette sker til den fastsatte termin, der senest må være den 15. august i det år, hvor turneringen påbegyndes. 

Anmeldelsesgebyret fremgår af gebyrlisten og opkræves automatisk af eget distriktsforbund/region. 

Foreninger der ikke ønsker at deltage i pokalturneringen, skal inden tidsfristen selv afmelde sin deltagelse overfor eget distriktsforbund/region.

     
 1.4    
    Distriktsforbund/Region meddeler DHF inden udgangen af august måned, hvor mange og hvilke hold inden for eget område, der er tilmeldt turneringen.
    Jydsk Håndbold Forbund, Fyns Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst er i herværende bestemmelser omtalt som administrerende forbund/region, hvor JHF henregnes til vest, mens FHF og HRØ henregnes til øst.

HRØ varetager administrationen af pokalturneringen øst efter nærmere aftale med FHF.

     
1.5    
    Turneringen kan tidligst begynde i august og senest slutte i marts i det følgende turneringsår.
   

Første del af turneringen (indledende runder) fastlægges og ledes af de administrerende distriktsforbund/region og anden del (slutrunden) fastlægges og ledes af DHF.

Distriktsforbund/Region kan selv fastlægge, på hvilket tidspunkt en sammenlægning af turneringen med andre forbund indledes.
   

Holdene seedes fra indledende runde 5 samt i slutrunderne til og med 1/4-finalerne.

Seedning sker i 2 lag ud fra holdenes placering i den seneste afsluttede ordinære turnering.

    DHF´s administration meddeler inden udgangen af juli måned distriktsforbund/region fordelingen af antal hold fra vest/øst, der skal afleveres til DHF´s slutrunder.
   

Distriktsforbund/Region afleverer et antal hold til slutrunderne opgjort på følgende måde:

Hvert Ligahold giver 2 point og hvert 1.divisionshold giver 1 point. Holdenes status afgøres af deres indplacering i den senest afsluttende ordinære turnering. Hold fra FHF hører i opgørelsen til øst. 

På herresiden er der med 14 hold i Liga og 1.division, 42 point til fordeling og 16 deltagende hold, hvilket giver en koefficient på 0,38 pr. point til hhv. vest og øst.      

På damesiden er der med 12 hold i Liga og 14 hold i 1.division, 38 point til fordeling og 16 deltagende hold, hvilket giver en koefficient på 0,42 pr. point til hhv. vest og øst.

Den endelige fordeling foretages efter de almindelige afrundingsregler.

     
1.6    
   

Alle retningslinjer vedrørende Landspokalturneringens indledende runder besluttes af DHF's Turneringsudvalg og administreres af de respektive distriktsforbund/region. 

     Alle retningslinjer vedrørende Landspokalturneringens slutrunder besluttes og administreres af DHF’s administration.
     
1.7   Indsigelser mod administrerende forbunds beslutninger vedr. DHF’s landspokalturnerings indledende runder behandles af DHF’s TU.
     
1.8    
   

Landspokalturneringen afvikles efter de internationale spilleregler, DHF's Turneringsreglement for øvrige rækker, Ligareglementet og herværende Propositioners bestemmelser.

I tilfælde, hvor spilleregler og Turneringsreglement for øvrige rækker ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er bestemmelserne i herværende propositioner gældende. 

Overalt i propositionerne skal bestemmelserne forstås gældende herrer for sig og damer for sig.

     
1.9   I tilfælde af uafgjort i de ordinære kampe, afgøres kampene med forlængelser og eventuelt straffekast iht. Turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 10.16.
     
1.10    
   

Da landspokalturneringen er en anmeldelsespligtig turnering, gælder bestemmelserne i turneringsreglementets stk. 3 om klubskifte både for deltagelsesberettigelse på hold i landspokalkampe og som skæringsdag for karenstiden ved efterfølgende overgang til anden forening, hvis pokalkampen er den sidst spillede kamp for den afgivende forening.

     
1.11  

Kampe i landspokalturneringen hverken ”løser” eller ”binder” en spiller i forhold til 1. holdets øvrige kampe.

     
1.12    Særlige bestemmelser
   

Kampe i landspokalturneringen afvikles efter gældende regler og retningslinjer i den ordinære turnering for det højest placerede deltagende hold. 

For alle kampe i indledende runder gælder dog, at der spilles med elektroniske holdkort. 

DHF´s administration er forpligtet til at melde ud til de deltagende hold, når holdene overgår fra elektronisk holdkort til elektronisk kamprapport. Dette kan tidligst ske fra slutrunderne.

 

     
 1.13    Overtrædelser af bestemmelser vedrørende turneringens afvikling
    Hvis en forening i forbindelse med en kamp overtræder de gældende bestemmelser, kan den pågældende forening idømmes en bøde efter bøderegulativet, ligesom foreningen kan erklæres for taber af kampen.
     
 1.14    Indberetninger og protester - indsendelse og afgørelse
    Indberetninger og protester fra kampe i Landspokalturneringens indledende runder indsendes til de administrerende distriktsforbund/region til behandling iht. gældende retningslinjer (indberetning via HåndOffice). Indberetninger og protester fra kampe med deltagelse af hold fra Liga/1.division, skal indsendes til behandling i DHF efter de retningslinjer, som også er gældende for den ordinære turnering.
     
 1.15    TV-transmissioner
   

Kampene i turneringen er omfattet af den gældende TV-aftale. 

     Ved transmissioner af kampe på TV, henvises til økonomiske retningslinjer vedtaget af Divisionsforeningen.
     
   

                                                                    § 2

Bemærk herværende propositioners § 1.12 hvis hold fra Liga og 1.division er deltager i en pokalkamp i de indledende runder.

 2.1    Særlige krav til begge de deltagende foreninger
    Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt.           

Et elektronisk holdkort som er mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. bøderegulativet. 

Herudover henvises til retningslinjerne for elektroniske holdkort. 

Ved kampe i indledende runde med deltagelse af hold fra Liga og/eller 1.division gælder, at de elektroniske holdkort skal være udfyldt senest på det tekniske møde, der afholdes 5 kvarter før kampstart.

     
 2.2   Spillere, der er opført på det elektroniske holdkort, men ikke har deltaget i kampen, kan indenfor 12 timer efter kampen af den pågældende forening slettes via HåndOffice.  

Ved kampe i de indledende runder med deltagelse af hold fra Liga og/eller 1.division, kan der via HåndOffice slettes spillere indtil 12 timer efter kampen, såfremt de ikke har deltaget i denne.

     
 2.3   Senest 20 minutter før kampens start skal holdene forevise deres spilledragt for dommerne.

Brug af den sorte trøjefarve er kun tilladt for hold fra Liga og 1. division.

Overtrædelse heraf kan medføre bøde iht. bøderegulativet.

     
 2.4    Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før opgiverkast.
     
 2.5   Holdene har ret til at bære reklame i kampene under overholdelse af bestemmelserne i det særlige “Reglement for reklamer på sports- og træningstøj samt rekvisitter”.
     
 2.6    
   

I Landspokalturneringen som i alle turneringsrækker under DHF, gælder en hilsepligt, hvor deltagerne efter nærmere retningslinjer siger hinanden tak for kampen.

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en advarsel eller bøde jf. bøderegulativet.

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt af flere end 2 spillere, betragtes dette som usportslig optræden af foreningen, som iht. Turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 10.5, kan idømmes en bøde jf. bøderegulativet.

     
 2.7   Særlige krav til arrangerende forening
   

Den først nævnte forening er kampens arrangør og er ansvarlig for, at kampen afvikles indenfor den af administrerende distriktsforbunds/regions fastsatte frist.

Endvidere er arrangørforeningen ansvarlig for reglementeret spillested og afholder alle arrangementsudgifter.

   

 

I Landspokalturneringen stiller hjemmeholdet altid op i sin officielt anmeldte spilledragt jf. Ligareglementets § 76, Turneringsreglementets stk. 1.7 samt Propositioner for øvrige rækker stk. 5.1.

     
 2.8   Den arrangerende forening skal stille med kampens tidtager og sekretær, med mindre disse på forhånd er udpeget af DHF eller et distriktsforbund/region.
     
 2.9    
   

Til kampe i de indledende runder er det arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen.

    Arrangøren af en kamp i slutrunderne skal stille med to personer, der kan varetage gulvaftørring efter dommernes anvisning.
     
 2.10   Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks, og senest et kvarter efter vedkommende kamps afslutning, at indtaste resultatet.
     
 2.11    
   

Den arrangerende forening skal være parat til at modtage det gæstende hold og kampens dommere en time før kampens officielle starttidspunkt. 

Ved kampe i de indledende runder med deltagelse af hold fra Liga og/eller 1.division gælder, at den arrangerende forening skal være klar til at modtage det gæstende hold, kampens dommere samt evt. observatør 5 kvarter før kampstart.

     
 2.12   Hvis der ikke er afsat opvarmningstid på spillepladsen inden kampen, må det gæstende hold anvises opvarmningsmulighed andetsteds mindst en halv time inden kampens start.
     
 2.13   Senest 20 minutter før kampens start skal tidtager og sekretær overfor dommerne kunne forevise et udfyldt elektronisk holdkort.
     
 2.14   Senest 20 minutter før kampens start skal arrangøren aflevere to gode reglementerede bolde til dommerne, der vælger kampbolden.
     
 2.15  

Speaker 

Hvis der er arrangeret speaker til kampen, gælder følgende retningslinjer:

  a. Det gæstende hold præsenteres først.
  b. Kampens speaker har under kampen først og fremmest til opgave at annoncere mål, målscorer og stilling.
Al annoncering skal respektere almindelig fair play over for begge hold og alle officials.
  c.

Det er tilladt at annoncere sponsorer og afspille musik.      

Begge foreninger skal have samme muligheder, men den tilrejsende forening kan dog kun kræve sponsorannoncering og musik, hvis hjemmeholdet bruger denne mulighed.

  d. Musik og/eller annoncering skal være afsluttet inden opgiverkastet eller genoptagelse af spillet efter time-outs.
     
 2.16   Arrangøren har pligt til at sikre, at holdene har samme mulighed for at kunne anvende de rettigheder, som "Reglement for udskiftningsområdet" giver dem.
     
 2.17   Tilskuere
  a. Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter.
  b.

Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner, fyrværkerilignende genstande og fløjter er ikke tilladt.

  c. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden.
     
 2.18  

En forening kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet for manglende varetagelse af arrangørforpligtelserne.

I meget grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der blive tale om fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe, hhv. pålæg om afvikling af en eller flere kampe uden tilskuere (uden økonomisk kompensation).
     
 2.19   Hvis der til kampen er påsat en observatør/dommerudvikler, skal denne være sikret siddeplads med god oversigt.
     
 2.20    
   

Den arrangerende forening skal give adgang for 18 deltagere og stille 6 fribilletter (siddeplads) til rådighed for den tilrejsende forening, for Ligahold og 1. divisionshold dog 18 fribilletter (siddepladser). 

Herudover skal den arrangerende forening på begæring fra den tilrejsende forening fremsende tilbud på køb af billetter til kampen, der minimum skal udgøre 10 % af hallens kapacitet af henholdsvis sidde og ståpladser.

Tilbuddet skal fremsendes senest 2 dage efter begæring er fremsat med oplysning om hallens samlede kapacitet af henholdsvis siddepladser og ståpladser, antallet af pladser i hver af kategorierne, der kan købes af den tilrejsende forening og hvilken pris billetterne kan købes til. Prisen på billetterne må ikke sættes højere end billetter i tilsvarende kategorier sælges til anden side. Endvidere skal angives seneste frist for afgivelse af bindende accept på køb af billetter. Efter den fastsatte tidsfrists udløb, er den arrangerende forening berettiget til at sælge de billetter til anden side, som den tilrejsende forening ikke har afgivet bindende accept på køb af. Efter acceptfristens udløb fremsendes faktura på billetterne med seneste betalingsfrist, der ikke kan fastsættes tidligere end kampdagen.

     
 2.21   Særlige krav til tilrejsende forening
  a. Tilrejsende forening afholder egne rejseudgifter.
  b.

Den tilrejsende forening skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme senest 1 time før kampstart. 

Til kampe i indledende runde, der skal afvikles efter Ligareglementets bestemmelser gælder, at udeholdet skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme senest 5 kvarter før kampstart.

  c. For kampe hvori den ene deltager er fra Bornholm, kan der til det gæstende hold udbetales et rejsetilskud på op til 10.000 kr. mod fremsendelse af ansøgning vedlagt dokumenterede rejseudgifter til DHF senest 30 dage efter kampafvikling. 
     
 2.22    Så snart en forening eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne ændres så godt som muligt og meddeles den arrangerende forening. 

Efterfølgende skal den pågældende forening indsende en redegørelse til det administrative distriktsforbund/region. 

Bemærk bestemmelsen i Turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 9.5 såfremt holdet ikke er i stand til at nå frem til den pågældende kamp.

     
 2.23   Den tilrejsende forening skal på begæring senest fem dage inden kampen meddele arrangøren sin holdopstilling eller en forpligtende bruttotrup på indtil 16 spillere. 
     
 2.24   Den tilrejsende forening skal til kampe i Landspokalturneringen for seniorer medbringe to fra hinanden klart afvigende sæt spilletøj, hvor hovedfarven på det ordinære sæt spilletøj ikke må forefindes på skiftetrøjerne. 

 

     
   

                                                                        § 3 

                                                             Indledende runder

  3.1  a.  De indledende runder fastlægges af administrerende distriktsforbund/region under hensyntagen til at rejseafstande for de deltagende hold ikke bliver urimeligt lange.
   b. Liga og divisionshold indtræder i turneringen efterhånden, som det er hensigtsmæssigt for at opnå en harmonisk afvikling af turneringen.
   c. De indledende runder afvikles i tiden fra den 1. august til og med det følgende års juni måned. Under hensyntagen til de internationale turneringsterminer og de øvrige turneringsterminer fastsættes datoen for afslutning af de indledende runder hvert år af DHF´s administration. Kampe i EC-turneringen, slutspillet eller op/nedspillet går dog foran kampene i landspokalturneringen. 

En spilledato, der ligger tidligere end den foreskrevne, bliver imødekommet, hvis der er enighed herom mellem de to foreninger.
Hvis der ikke opnås enighed om en spilledato, kan det administrative turneringsudvalg fastsætte deadline-dagen som spilledato. Datoen går i dette tilfælde forud for spillestedet.

I de tilfælde, hvor den administrative turneringsledelse må fastsætte en spilledato, opkræves begge foreninger et administrationsgebyr, iht. gebyrlisten.

   d.  Distriktsforbund/Region foretager lodtrækning mellem holdene for hver runde, samt udpeger dommere til kampene.

Fra runde 5 seedes holdene i 2 lag ud fra holdenes placering i den senest afsluttede ordinære turnering. Således kan hold fra Ligaen aldrig trække hinanden. Seedningslag 2 har altid hjemmebane.

   e. Det lavest rangerende hold i kampen har altid hjemmebane.

Hvis holdene deltager i samme turneringsrække, er det først udtrukne hold arrangør af kampen.

   f. En overdragelse af arrangørforpligtelsen til et modstanderhold er tilladt. 
     
   

                                                    De landsdækkende runder

                                            Administreres af DHF’s Administration

3.2  

De landsdækkende runder, særlige bestemmelser

  a.

I de landsdækkende runder kan en sponsor for turneringen få ret til særlige reklameydelser ved kvart-, semi- og finaler, som en del af sponsoratet.

  b. Såfremt en sponsor ønsker at anvende denne ret, skal dele af sponsorbeløbet gå til de foreninger, der deltager i kampe, hvor reklameplads anvendes til formålet.
  c. Meddelelse om en sponsors anvendelse af reklameret, omfanget heraf og de berørte foreningers økonomiske andel for at afgive denne ret, skal meddeles senest samtidig med lodtrækningen til de berørte kampe.
     
3.3  

I slutrunderne deltager de 16 vindende hold fra de indledende runder jf. retningslinjerne i § 1.5 d):    

  b. DHF forestår lodtrækningen til ottendedels- og kvartfinalerne mellem de deltagende hold. Der seedes i 2 lag ud fra holdenes placering i den seneste afsluttede ordinære turnering.
  c. Ottendedels- og kvartfinaler afvikles i perioden fra august til november.
  d. Finalestævnerne skal være afviklet inden udgangen af marts måned det følgende år.
  e. Dato for lodtrækning meddeles senest 14 dage før lodtrækningen finder sted. Med hensyn til fastsættelse af spilledato for semifinalerne, se det særlige afsnit omkring semifinalerne.
  f. Seedningslag 2 har altid hjemmebane.
  g. En overdragelse af arrangørforpligtelsen til et modstanderhold er altid tilladt.
  h. Kampene skal afvikles på de spilledatoer, som fastsættes af DHF´s administration og spilledatoen går forud for spillested.
  i. DHF’s dommerudvalg udpeger dommere og eventuelt observatør til kampene.
     
3.4   Økonomi
   

DHF opkræver et deltagelsesgebyr hos de foreninger, som kvalificerer sig til henholdsvis 1/8-finalerne, 1/4-finalerne, 1/2-finaler og finalerne, jf. gebyrlisten.

     
                                                                         § 4 

                                                           Semifinaler og finaler

 4.1    
  a.  DHF’s administration fastlægger spilledato for afvikling af semifinaler og finaler - som enkeltkampe eller i form af stævner - og meddeler dette i forbindelse med lodtrækningen.
  b.  Til semifinalerne. udpeger DHF’s dommerudvalg dommere og evt. observatør.
  c.  Til finalen og Final4 udpeger DHF´s dommerudvalg dommere, evt. reservedommere, observatør samt evt. tidtager og sekretær.
     
 4.2  

Økonomi for finaler 

Økonomien for finaler og Final4 reguleres via en samarbejdsaftale mellem Divisionsforeningen og DHF.

Vedtaget af bestyrelsen maj 2017

Konsekvensrettet 16.11.2017

 

 

Vælg forbund

Luk