Efterskole
Del

Efterskole

Fra skoleåret 2020-21 bliver det muligt for landets efterskoler at deltage i et nyt turneringsprodukt. Dét – og flere andre tiltag – har Efterskoleforeningen og Dansk Håndbold Forbund trykket hånd på, og det får stor betydning for mange efterskoler med håndboldlinjer og -tilbud.

Aftalen indeholder først og fremmest en række turneringstiltag, der gør det langt mere fleksibelt for efterskolerne at deltage i turneringer, f.eks. i forhold til kamptidspunkter, afstande og spillercertifikater. Derudover bliver det nemmere at uddanne eleverne til børnetrænere og dommere, ligesom lærerne selv har mulighed for at tage instruktøruddannelsen.

Omvendt har Dansk Håndbold Forbund også brug for efterskolernes samarbejde.

En af de helt store udfordringer i dansk håndbold er nemlig, at alt for få unge på efterskole vender tilbage til foreningslivet, når efterskoleopholdet er slut. For at vende denne tendens er der brug for, at efterskolerne bakker op om klubfællesskabet og forpligter sig til at samarbejde med at få de unge tilbage i klubben.

Turnering

Det skal være attraktivt for efterskolerne at deltage i Dansk Håndbold Forbunds turneringsprogram, og derfor er der nu udarbejdet er nyt turneringsprodukt med en række ændringer. Dette i form af en turnering på to niveauer for både drenge og piger. 

Ændringerne retter sig mod efterskolernes behov, mens de øverste rækker fortsætter som hidtil i Dansk Håndbold Forbunds traditionelle turneringstilbud, hvor efterskolerne kan deltage på samme betingelser som klubholdene.

For at deltage i turneringsproduktet skal efterskolen på lige fod med foreninger være medlem af Dansk Håndbold Forbund samt det lokale forbund. Medlemskaber og holdgebyr fastsættes ligeledes på samme vilkår som de deltagende foreninger, hvilket er uændret i forhold til den nuværende praksis.

Herunder kan I se de overordnede ændringer i det nye turneringsprodukt:
• Praktikken omkring kampdage gøres mere fleksibel. Fx bliver det mere fleksibelt at planlægge kampdage og spille flere kampe på én dag.
• Det bliver muligt for efterskolerne at strække kampprogrammet og dermed afvikle kampe mod andre efterskoler i en længere periode i foråret.
• Efterskolerne kan komme med input, når puljerne skal dannes. Puljerne bliver herefter sammensat efter ’best practice’ ud fra geografi, antal hold og holdtyper.
• Reglerne lempes yderligere for efterskoleelevernes spillercertifikat; e-certifikatet. Det betyder, at efterskolerne nemmere kan stille hold med alle indskrevne elever, og at spilleren stadig kan stille til kamp samme dag for hjemklubben.

Hvordan?
Tilmelding foregår via Dansk Håndbold Forbunds administrationssystem, HåndOffice. For at tilgå dette skal efterskolen være oprettet som klub i systemet.

Hvornår?
Sidste frist for tilmelding er 1. september.

Tilbage til foreningen

Alt for mange efterskoleelever vælger at stoppe med at spille håndbold, når de kommer tilbage fra deres efterskoleophold. I et forsøg på at ændre denne udvikling er det aftalt mellem Efterskoleforeningen og Dansk Håndbold Forbund, at efterskolerne i højere grad skal være behjælpelige med at sikre en tilknytning til foreningslivet både under og efter opholdet på efterskole.

Samarbejdet består blandt andet i, at efterskolerne har pligt til at medlemsregistrere spillerne, så klubberne har mulighed for at se, hvem der fortsat er aktive spillere, og kan komme i kontakt med dem. Efterskolerne skal også i samarbejde med Dansk Håndbold Forbund registrere, hvis eleverne undervejs i efterskoleopholdet uddanner sig som træner- eller dommer.

Samarbejdet omfatter også fleksibilitet i forhold til at lade eleverne deltage i arrangementer i deres hjemklub i weekenderne eller om aftenen på hverdage, ligesom det forventes, at efterskolen tager en dialog med eleverne om deres fremtid med håndbolden.

Som vi ser det, er efterskolerne og foreningerne positivt afhængige af hinanden i forhold til udviklingen og fastholdelsen af de unge i håndbolden. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at få spillerne tilbage i foreningslivet, så klubberne fortsat kan udvikle sig, og så de små håndboldspillere og kommende elever på efterskolerne har har nogle at se op til – både som spiller, træner og dommer.

Den primære indsats hviler selvfølgelig på foreningerne, men det er vigtigt, at vi spiller sammen for fortsat at gøre håndbold til en attraktiv sport rundt om i klubberne.

Ambitionen med aftalen er, at efterskolen altså skal være et skridt på vejen og ikke en endestation for de unges oplevelser med håndbolden. Vi håber, I vil være med til at samarbejde om denne ambition til glæde for håndbolden i hele Danmark.

Download vores efterskolefolder her.

Træneruddannelse

Mange unge vil gerne udvikle sig fagligt, andre kan ikke spille håndbold på grund af skader, og så er der dem, der bare ikke længere føler for at spille selv. For at undgå at de stopper og tager al deres håndbolderfaring med sig, ønsker vi at give dem muligheden for at bruge deres håndboldkundskaber på en anden måde, når de vender tilbage til foreningen efter efterskolen.

Med træneruddannelsen får jeres elever en masse viden og erfaring, som de kan bruge både i håndboldsammenhæng men også i andre facetter af livet, da de blandt andet får viden om ledelse, planlægning og specifik træning.

Med den nye aftale kan I tilbyde jeres elever børnetræneruddannelsen (BTU) som en del af håndboldundervisningen. Det koster kun de instruktørtimer, der er forbundet med at få en DHF-instruktør ud på skolen, samt undervisningsmaterialet i form af BTU-bogen til 100 kr. pr. stk. Hele e-læringsdelen, som eleverne skal gennemføre som forberedelse til undervisningen, er gratis.

I kan tilmed spare instruktørtimerne, hvis jeres håndboldlærere allerede er uddannet DHF-instruktør – eller hvis han eller hun er frisk på at blive det – uden beregning. Uddannelseskurser for lærere udbydes rundt om i landet i løbet af efteråret 2020.

Ønsker I at benytte jer af en instruktør fra Dansk Håndbold Forbund, står vi selvfølgelig altid klar med et instruktørkorps, der kan varetage undervisningen med det nyeste indhold.

Da det er helt forskelligt, hvor meget håndbold fylder på de enkelte efterskoler, kan I vælge mellem følgende tre uddannelsespakker:

Uddannelsespakker
Pakke A
• BTU-grundmodul på 5 timer
• Basal viden om trænerrolle og planlægning.

Pakke B
• BTU-grundmodul på 5 timer
• 2 x tilvalgsmodul på hver tre timer med basisfærdigheder

Pakke C
• BTU-grundmodul på 5 timer
• 5 x tilvalgsmodul på hver 3 timer med basis og specifik håndboldtræning

Hvis du vil læse mere om Børnetræneruddannelsen kan du klikke her.

Instruktørmodeller
Lærer som instruktør
• Instruktør fra Dansk Håndbold Forbund uddanner læreren til at arbejde med BTU-materialet.
• Tidspunkt og varighed: Kurset varer tre timer og udbydes i efteråret 2020.
• Pris: Gratis - men kursusstedet sørger for lokale og forplejning

DHF-instruktør
• Instruktør fra Dansk Håndbold Forbund kommer ud på efterskolen og underviser eleverne.
• Pris for grundmodul: 2.720 kroner + kørsel
• Pris for tilvalgsmodul: 1.700 kroner + kørsel

Kom videre til bestilling af træneruddannelse ved at klikke her.

Dommeruddannelse

Ligesom træneruddannelsen giver det god mening at bruge undervisningstimer på at uddanne eleverne som dommere. Dommeruddannelsen giver eleverne et nyt perspektiv på spillet, større indblik i reglerne og en masse værktøjer, som de kan bruge ud over håndboldgerningen fx i forhold til at træffe beslutninger under pres, håndtere konflikter og holde hovedet ’koldt’ i tilspidsede situationer.

På dommeruddannelsen koster det ligeledes kun de instruktørtimer, der er forbundet med undervisningen. Ligesom med træneruddannelsen er det muligt at vælge mellem tre pakker, og hver pakke kræver seks timers undervisning.

Prisen for at få en dommerinstruktør fra Dansk Håndbold Forbund ud til skolen er 2.400 kr. + kørsel. Desværre kan vi på nuværende tidspunkt ikke tilbyde uddannelse af jeres egne håndboldlærere som instruktører, men Dansk Håndbold Forbund står naturligvis klar til at komme ud til jer og undervise.

På dommerdelen er der ingen udgifter til undervisningsmateriale, og eleverne skal ikke gennemgå et e-læringsforløb forud for undervisningen. Sagt på en anden måde skal eleverne udelukkende møde op til undervisningen.

Uddannelsespakker
Pakke A
• Basale og tekniske spilleregler samt tid i hallen
• Ungdomsregler og kortbaneregler
• Velegnet til at opdele i 2 x 3 timers undervisning.

Pakke B
• Bestrafning og specialregler
• Kropssprog og dets betydning samt 2-dommersystem
• Velegnet til at opdele i 2 x 3 timers undevisning.

Pakke C
• Ledelse og psykologi
• Konflikthåndtering samt person og adfærdsprofiler
• Undervisningen tager 6 timer.

Pakkerne skal tages i kronologisk rækkefølge, og Pakke A vil derfor være mest relevant for de fleste efterskoler.

Herefter kan det give mening for nogle efterskoler at bygge oven på med Pakke B. Det kan ske efter dialog med dommerinstruktøren.

Pakke C er en overbygning, som eleven typisk tager, når han eller hun er kommet hjem fra efterskole og har lyst til at arbejde videre med dommergerningen.

Kom videre til bestilling af dommeruddannelse ved at klikke her.

Kontakt

FAGANSVARLIG, UNGDOM
Kristian Buhl 61339043

Vælg forbund

Luk